РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» ИНФОРМАЦИЯ - ЛИЧНИ ЛЕКАРИ «

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН

21.09.2021 г.  

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ!


   08.06.2021г. Уважаеми колеги,
С цел създаване на добра организация при отчитането на дейностите по имунопрофилактика за II-ро тримесечие на 2021 г., свързани с всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и реимунизации и приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика, Ви уведомявам:
1. Всеки ОПЛ следва да се отчете на хартиен носител в РЗИ – Варна от 24.06.2021 г. – 05.07.2021 г. отдел „ Противоепидемичен контрол “, след предварително записани дата и час на телефони 052/665-220; 052/665-227.
1.1. Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15 (последни изменения и допълнения обн. в ДВ бр. 108/22.12.2020 г.) – "Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика".
1.2. Приложение № 7а към чл. 13, ал. 2 на Наредба № 15 (последни изменения и допълнения обн. в ДВ бр. 108/22.12.2020 г.) – "Отчет за изразходваните биопродукти в дози".
1.3. Приложение № 8а към чл. 16, ал. 2 на Наредба № 15 (последни изменения и допълнения обн. в ДВ бр. 108/22.12.2020 г.) – "Годишен план на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане".
1.4. Заявка за II-ро полугодие на 2021 г.
1.5. Всеки ОПЛ да предостави информация за планирани количества ваксини срещу грип, съобразно целевата група и заявилите желание за ваксинация
1.6. Всеки ОПЛ следва да носи: имунизационни журнали, приемно-предавателни протоколи, искане за получени ваксини за второ тримесечие.
Документи за теглене: Заявка за продукти ; Приложение № 7 ; Приложение № 7а ; Приложение № 8а

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ!


   04.06.2021г. Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в РЗИ - Варна е получена новата шесткомпонентна ваксина HEXACIMA. Раздаването й ще бъде от 10.06.2021 г. - 16.06.2021 г. в РЗИ - Варна. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.
Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата и час по телефона /052/665-225/.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ!


   23.04.2021 г.  Организиране на ваксинирането на трудноподвижни лица в гр. Варна и областта


» НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


   06.04.2021 г. Общопрактикуващите лекари могат да получават ваксина Comirnaty-рнк от отдел „Противоепидемичен контрол” в РЗИ-Варна в периода от 07.04.2021 г. до 08.04.2021 г. вкл. от 09.00-12.00 и 12.30-16.30 ч. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.
» НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


  В ситуация на обявена извънредна епидемиологична обстановка в страната и във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България със заповед РД-01-675/ 25.11.2020г. на министъра на здравеопазването, с цел избягване на струпвания на групи от хора пред приемната на РКМЕ е препоръчително за гражданите подаването на документи за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК да се извършва чрез лицензиран пощенски оператор.

Моля за съдействие при подготовката на документите на Вашите пациенти за явяване пред ТЕЛК да ги запознаете и им препоръчате тази възможност. Заявление-декларация може да се разпечата от сайта на РЗИ-Варна.


 

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ ОТ ЛКК, ТЕЛК, ОПЛ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА


  От 15.10.2020г. стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационна база данни (ИБД). Тя щe обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза.

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg.

В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да се използва телефон 0700 14 220.

Ръководство на лекар от ЛКК за работа с ИСКМЕ | Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с ИСКМЕ | Ръководство на ТЕЛК за работа с ИСКМЕ


 

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА


   Във връзка с изпълнението на Договор № РД-11-445/05.12.2018 г. с предмет: „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ (Информационна база данни) приложено Ви предоставяме, съобщение и ръководство с указания за работа със Системата.

Съобщение за ИСКМЕ | Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА!


   По разпореждане на доц. Д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, с писма с вх. № 03-253 / 09.03.2020г. и вх. № 03-263 / 10.03.2010г. – РЗИ – Варна, Ви предоставям следната информация:


» НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


   Уважаеми колеги,

   С цел създаване на добра организация при отчитането на дейностите по имунопрофилактика за III-то тримесечие на 2019 г.свързани с всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и реимунизации и приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика, Ви уведомявам:

1. Всеки ОПЛ следва да избере една от двете опции за отчитане на дейностите по имунопрофилактика:
-  отчитане по електронен път ,чрез изтегляне, попълване на отчетните данни и изпращане на електронен адрес: office@rzi-varna.com
-  или отчитане на хартиен носител  в РЗИ-Варна, от 16.09.2019г. - 20.09.2019г.  отдел „ Противоепидемичен контрол”, след предварително записани  дата и час, на телефон 052/665-220; 052/665-227.

Попълнените отчетни документи -

 • Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 15/12.05.2005г.за имунизациите в РБ –"Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика"
 • Приложение № 7а към чл. 13, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 15/12.05.2005г.за имунизациите в РБ  – "Отчет за изразходваните биопродукти в дози" 

 • изпратете на посочения по горе електронен адрес или отчетете в РЗИ Варна, най-късно до 02.10.2019г.

  2. ОПЛ могат да получат биопродукти по заявка за четвърто тримесечие на 2019г от отдел „Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Варна в периода от 09.10.2019 г. до 16.10.2019 г. вкл. от 09.00-12.00ч. 12.30-16.30ч., при стриктното спазване на хладилна верига при транспорт и съхранение на ваксините.
  Получаване на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно. Раздаването ще се извърши  след предварително записани дата и час на телефон 052/665-220; 052/665-227.

  3. Задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат отлагани при наличие на медицински противопоказания, съгласно Приложение №10 от Наредба 15 за имунизациите в РБ. Редът и начинът за освобождаване на подлежащи от задължителни за възрастта им  имунизации (реимунизации), са както следва:

  3.1. Отлагането по медицински противопоказания се извършва от  лекар, обслужващ новородените в лечебно заведение за болнична помощ; от ОПЛ след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение отлагането при
  остри инфекциозни заболявания, включително в периода на рековалесценция или фебрилни състояния, при които не се изисква мнение от лекар специалист. Отлагането се отразява в епикризата или обменната карта на новороденото или амбулаторен лист или в ЛАК на лицето, отложено от имунизации. Отлагане от имунизации се допуска за не повече от три месеца.
  Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия която заседава на територията на РЗИ Варна в  всеки нечетен месец от годината.

  3.2. След отпадане на медицинските противопоказания за провеждане на задължи- телните имунизации, ОПЛ започват/продължават  провеждането им по схеми, съобразени с Националния имунизационeн календар, възрастта на детето и инструкциите на производителя.

  4. Напомняме, че табулограмите се получават  от 5 до 10 число на месеца и се връщат до 26 число на текущия месец. Всички новозаписани деца идващи от друга област  се подават с макет 1-7 или  се вписват в табулограмите.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА


     Относно: Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система и Наредба за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ !


  Уведомяваме Ви, че във връзка с писмо на МЗ изх. №16-0023/05.04.2019 г. (вх. №03-349/08.04.2019 г.) отдел ПЕК, Дирекция НЗБ към РЗИ - Варна ще извършва тематичната проверка на изискваните в писмото данни, касаещи „Правилното планиране, прилагане и изразходване на биопродукти за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации в детска възраст“, съгласно приложените по-долу таблици.

    Приложение: съгласно текста - 2 бр. таблици.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


  Уведомяваме Ви, че в РЗИ - Варна е получена новата петкомпонентна ваксина Infanrix-IPV/Hib. Раздаването й ще бъде от 18 - 21.02.2019г. в РЗИ - Варна. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.

  Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата и час по телефона /665-220,665-227/.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА СМТЛ ОБЛАСТ ВАРНА


   27.12.2018г. Във връзка с § 50, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, обн. ДВ., бр. 91 от 2 ноември 2018 г., е необходимо да попълните и изпратите списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на работещите в лечебното заведение зъботехници.

  Информацията да бъде изпратена на еmail: office@rzi-varna.com в еxсel - формат.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


   06.11.2018г. Уважаеми колеги,
  Уведомяваме Ви, че в РЗИ - Варна са получени ваксините Infanrix hexa и MMRvaxPro. Раздаването им ще бъде от 14 - 19.11.2018г. в РЗИ - Варна. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.

  Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата и час по телефона /665-220,665-227/.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ


    01.10.2018г. Във връзка с получено писмо № 16-00-29/26.09.2018г. на Министерството на здравеопазването Ви информираме следното:

  1. Считано от 01.10.2018г. първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени след 01.10.2018г. следва да се извършва с шесткомпонентната ваксина Infanrix-hexa. Ваксината Pentaxim следва да се използва за първична имунизация на родените от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

  2. Ваксината Engerix B ще се използва само в родилните домове и по изключение за първична имунизация на родените след 30.09.2018г.

  3. Ваксината Infanrix-IPV-HIB ( петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б ) ще се използва за реимунизация на деца от 16-месечна възраст. Информираме Ви, че в кратката характеристика на продукта не е упоменато, че е съвместима с използваната до момента в страната петкомпонентна ваксина Pentaxim при провеждане на първична имунизация.


  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ


    06.06.2018г. Във връзка с писмо на МЗ с рег. №16-00-29/27.11.2017г. и Наш вх.№26884/28.11.2017г. всички деца, родени до 31.12.2017г. се обхващат с ваксина Инфанрикс Хекса срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенца тип Б и хепатитБ. Моля в спешен порядък всеки ОПЛ да предостави в отдел ПЕК на РЗИ Варна списък с информация, съдържаща имена и ЕГН на децата, родени до края на 2017г и броя ваксина Инфанрикс Хекса, необходимо за довършване на имунизациите им в срок до 15.06.2018г.

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА


    15.01.2018г. На вниманието на всички лекари за извънболнична медицинска помощ - индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ, СМДЛ и СМТЛ.

  Бланки за годишните отчети могат да се получат след 08.01.2018 г. в РЗИ - Варна, Дирекция “Медицински дейности”, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, ет 5, стая 511, тел.:052/665-275, г-жа В. Великова, г-жа Н. Дякова. Срокът за представяне на отчетите за 2017 г. в РЗИ - Варна е 11.02.2018 г.!!!

  Формуляри за годишно отчитане през 2018 г. на дейността на лечeбните заведения през 2017 г. може да изтеглите от тук »

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА !


    03.11.2016г. Уведомяваме Ви, че в РЗИ - Варна са получени останалите количества ваксината ХЕКСАЦИМА, за обхващане на подлежащите деца до края на 2016 година.
  Раздаването и ще започне от 09.11. - 14.11.2016 г.в РЗИ - Варна. Прилагаме списък на ОПЛ които имат да получават ваксина. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.

   Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата и час по телефона /665-220,665-227/ от 04.11.2016 г.

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА


    26.07.2016г. В РЗИ-Варна е получено план-разписание на УМБАЛ „Сити Клиник“ - гр.София за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по „Здравни грижи“ през 2016 г., същото е качено и на интернет-страницата на лечебното заведение в раздел „Учебен отдел“. курсовете ще се провеждат през м. октомври и м. ноември на територията на УМБАЛ „Сити Клиник“ - гр.София.
    За повече информация:
  1. РЗИ-Варна, стая 521;
  2. УМБАЛ „Сити Клиник“ - гр.София, г-жа Аделина Викторова - тел. 02/903-8582; 0895/584-445.

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ!


    08.02.2016г. Уведомяваме Ви,че във връзка с Писмо № 16-00-6/29.01.2016 г на Министерството на здравеопазването, относно обхващането с шесткомпонентна ваксина на родените от 01.12.2015г - 31.01.2016г. от 15.02 - 17.02.2016г.в РЗИ - Варна започва раздаване на шесткомпонентна ваксина / Хексацима /.Ваксината ще се прилага с по три приема.

   Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата час по телефона / от 10.02.2016 г. /

  » НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕТСКИ И НЕВРОЛОГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ И ИНФЕКЦИОЗНА КЛИНИКА


    15.12.2015г. ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАДЗОР НА ОСТРИ ВЯЛИ ПАРАЛИЗИ И ПОЛИОМИЕЛИТ | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО КОДОВЕ, ВКЛЮЧВАЩИ ДИАГНОЗАТА ОВП  » ВНИМАНИЕ! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!


     Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт ( ДВ, бр. 39 от 2004 г. изм. и доп. в ДВ, бр. 32 от 02.04. 2013 г.) Ви предоставяме ИНФОРМАЦИЯ и БЛАНКА НА ПРОТОКОЛА за попълване.

  » НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ


    01.11.2015 г. Във връзка с повишаващата се заболяемост от остри респираторни инфекции, ви предоставяме информация в превод от Центъра за Контрол на Заболяванията - Атланта, САЩ.

  АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИТЕ В ДКЦ, МЦ И ЦСМП ПРИ СЛУЧАЙ, СЪМНИТЕЛЕН ЗА ГРИП

  АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРИ СЛУЧАЙ, СЪМНИТЕЛЕН ЗА ГРИП

  ВЗЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ БОЛНИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГРИП