РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» НОВ КОРОНАВИРУС В УХАН, КИТАЙ

 
20.01.2020г. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, в РЗИ – Варна е получено писмо от Министерство на здравеопазването с Вх. №03-34/15.01.2020г., визиращо случаи на пневмония, свързани с нов Коронавирус в Ухан, Китай. Допълнителна иннформация >>>

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДДД ДЕЙНОСТИ

 
15.01.2020г. Във връзка с постъпило запитване за реда за провеждане на квалификационни курсове за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД), Ви уведомяваме, че:

    Курс за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се провежда два пъти годишно, по график утвърден от Директора на РЗИ-Варна през месеци май и ноември. Провеждането му е в зависимост от проявения интерес. На сайта на РЗИ-Варна се публикува уточняваща информация 10 дни преди началото на курса (относно датите за начало и край, необходими документи за кандидатстване и др.).

    Подаването на заявления за участие се извършва в сградата на РЗИ-Варна на адрес: ул. „Брегалница” №3, ет. 1, ст. 27 или ст. 31 – „Звено за административно обслужване“.
За повече информация – тел: 052/665 228 и 052/665 220, 0889160524

» ПРОМЕНИ В ГСО 2019 Г.

 
10.01.2020г. На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ - индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ,СМДЛ и СМТЛ.

Информация за недопускане на грешки при попълване | Указания за попълване на отчети и приложения | Форми за попълване

Срокът за изпращане на файловете е 10.02.2020 г.!!! Електронният адрес на РЗИ – Варна е: [email protected]

Напомняме на всички лечебни заведения за извънболнична помощ, че във връзка с чл. 20 на Наредба №2 на МЗ от 01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, е необходимо да се изпрати обобщено сведение за броя на лекуваните чужденци по страни за 2019 г. в срок до 20.01.2020 г. по електронен път на електронния адрес на РЗИ – Варна: [email protected], като прикачен файл в Excel или на хартиен носител на адрес: гр. Варна, ул. “Брегалница” № 3.

Отчетна форма по видове лечебни заведения „Nareba_N2_blanka.xls”

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 
03.01.2020г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 16.12.2019 г. – 31.12.2019 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук »

» СЪОБЩЕНИЕ

 
13.12.2019г. Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, проби за микробиологични и паразитологични (лични здравни книжки) изследвания и за Санитарна микробиология (води, храни, козметика и смивове за микробиологичен анализ) ще се приемат до 18.12.2019г. включително.
    Редовния прием на проби ще се възстанови от 02.01.2020 г.

» СКРИНИНГ ЗА РИСКА ОТ ТУБЕРКУЛОЗА

 
09.12.2019г. Кампанията „Седмица на отворените врати” ще се проведе в периода 09-13 декември 2019 г. и се осъществява в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2017-2020 г. Допълнителна информация >>>

» СЕДМИЦИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 
21.11.2019г. В РЗИ-Варна в периода 22.11. - 06.12.2019г. ще се проведат мероприятия във връзка с изпълнение дейностите по Програма ”Световен ден за борба срещу СПИН” и стартирането на Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити. Повече информация тук >>>


» 7 НОЕМВРИ 2019- ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА РАДОН

 
07.11.2019г. Радонът е естествен радиоактивен газ и присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува при разпадането на урана в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха...
Повече информация тук... | Брошура на НЦРРЗ и МЗ

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РМШ

 
07.11.2019г. Ракът на маточната шийка/РМШ/ е второто по честота раково заболяване при жените под 45-годишна възраст, след рака на гърдата. Годишно у нас се диагностицират около 1000 жени, а около 450 умират. Информация за профилактика на РМШ >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 
31.10.2019г. В бр. 84 от 25.10.2019г. на Държавен вестник е обнародвано ПМС № 267 от 22 Октомври 2019г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010г. (обн. ДВ, бр. 34 от 2010г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 62 от 2018г.). С промените се утвърждават нови образци на формуляри във връзка с определянето на съставите на ЛКК и ТЕЛК и медицинско направление/протокол на ЛКК за освидетелстване/преосвидетелстване на лицата, както и нови изисквания при издаването им от лечебните заведения. Променят се сроковете за подаване на предложенията за определянето на съставите на ЛКК за 2020г. Цялата информация за ПМС № 267 от 22 Октомври 2019г. и новите образци са публикувани в раздел МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ – РКМЕ.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
28.10.2019г. От тази година започва Национална програма за профилактика на сезонния грип 2019-2022г., чрез която се дава възможност за безплатно имунизиране на лица над 65годишна възраст. Предвидено е да бъдат обхванати с ваксина 10% от населението над 65. Ваксината ще бъде заявявана, поставяна и отчитана от ОПЛ(общопрактикуващия лекар). За повече информация може да се обърнете към Вашия ОПЛ.

» 20 ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА

 
18.10.2019г. Остеопорозата е най-разпространеното костно заболяване, което се характеризира с намалена костна плътност и нарушения в структурата на костната тъкан. Костите стават крехки, тънки и лесно чупливи. Допълнителна информация тук >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ – ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

 
14.10.2019г. В РЗИ-Варна постъпи писмо с вх. №03-809/03.10.2019 г. от г-жа Жени Начева– Заместник-министър на здравеопазването, относно нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (ОП РЧР).
В тази връзка информацията за проекта е следната...

»  ГРАФИК ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

 
01.10.2019г. След проведения избор за лечебно заведение, РЗИ – Варна сключи договор с ДКЦ 3 - Варна ЕООД за провеждането на 500 /петстотин/ акушеро-гинекологични прегледи на лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места на област Варна, съгласно Заповед № РД–01-192/01.07.2019 г. на Министъра на здравеопазването. Дейността е част от Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет Здравеопазване“.
Предоствяме на вашето внимание графика, по който ще се осъществяват профилактичните прегледи.

22.10.2019г. ВНИМАНИЕ ! Профилактичните прегледи в гр. Провадия ще се проведат на 25.10.2019 г., а не на 23.10.2019 г., както са обявени в графика !

04.11.2019г. ВНИМАНИЕ ! На 07.11.2019 г. ще се проведат профилактични прегледи в гр. Игнатиево от 09.00 до 12.00 ч.