РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси

 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
22.01.2019г. Във връзка с обявяване на епидемия от грип и ОРЗ, Ви предоставяме номерата на Заповеди за преустановяване на учебно - възпитателния процес на територията на Община Варна и Област Варна:
Заповед № РД-03-11 / 22.01.2019г. - за Община Варна;
Заповед № РД-03-12 / 22.01.2019г. - за Област Варна.

» ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

 
21.01.2019г. В РЗИ - гр.Варна се проведе второто за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръковоство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ. След изнесената от Директора на Дирекция НЗБ в РЗИ-Варна д-р Я.Драганова информация за заболяемостта от грип и ОРЗ за периода 14 - 20.01.2019г. се взеха следните решения за незабавни противоепидемични мерки:

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
18.01.2019г. РЗИ-ВАРНА, на основание чл.14 от НПKДС и Заповед № РД-15-08-1/17.01.2019г. обявява конкурс: за длъжността –ИНСПЕКТОР, Дирекция “Медицински дейности”, отдел “ОКМД”


» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
09.01.2019г. РЗИ-ВАРНА, на основание чл.14 от НПKДС и Заповед № РД-01-3/8.01.2019г. обявява конкурс: за длъжността – ИНСПЕКТОР, Дирекция “Надзор на заразните болести”, отдел “Противоепидемичен контрол”

» ОСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ И ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

 
07.01.2019г. При подаване на документи за явяване на ТЕЛК лицата попълват заявление-декларация по образец във фоайето на първия етаж. Съгласно чл.57, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ (ДВ бр.34/04.05.2010г.)документите са: Заявление-декларация – 2бр.или 1 бр. индигирано; Медицински протокол на ЛКК или медицинско направление на ТЕЛК от личен лекар – оригинал; Резултат от направени изследвания – копия; Последно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – копие; Протоколи на НОИ за извършено проучване на условията на труд, по повод професионално заболяване и трудова злополука, и разпореждане на НОИ за трудова злополука – оригинали; Други медицински документи – епикризи, преписи от истории на заболяването, преписи от съдебно-медицински протоколи и други – копия. Документите се приемат на първия етаж в сградата на РЗИ, стая 101.
Заявление-декларация

» ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЦИАЛИЗИРАНИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

 
07.01.2019г. Заповеди за ЛККомисиите се издават от РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.
Предложение за състав на ЛКК
Предложение за промяна в състав на ЛКК

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА

 
03.01.2019г. На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ - индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ,СМДЛ и СМТЛ.

Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. на дейността на лечeбните заведения през 2018 г. може да изтеглите от тук »
При липса на техническа или комуникационна осигуреност, бланки за годишните отчети могат да се получат в РЗИ - Варна, Дирекция “Медицински дейности”, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, ет 5, стая 511, тел.:052/665-275, г-жа Н. Дякова и г-жа Н. Стефанова.
Срокът за представяне на отчетите за 2018 г. в РЗИ - Варна е 01.02.2019 г.!!!

Напомняме Ви, че във връзка с чл. 20 на Наредба №2 на МЗ от 01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, е необходимо да изпратите обобщено сведение за броя на лекуваните чужденци по страни за 2018 г. в срок до 21.01.2019 г. по електронен път на електронния адрес на РЗИ – Варна: office@rzi-varna.com, като прикачен файл във формат Excel или на хартиен носител на адрес: гр. Варна, ул. “Брегалница” № 3.
Приложение във формат Excel: „Сведение за оказаната медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани през 2018 година”

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

 
28.12.2018г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 01.12.2018 г. – 28.12.2018 г. от мониторинга на РЗИ-Варна, може да прочетете тук. >>>


» ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
03.12.2018 г. Съгласно чл. 32, ал. 2 т. 29 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции Устройствения правилник на РЗИ /публ.ДВ бр.6/18.02.2011 г. изм. и доп. ДВ. бр.89/2016 г. /отдел „Медицинска паразитология” и отдел „Микробиология и вирусология” извършват диагностични паразитологични, микробиологични и вирусологични изследвания, поискани от физически и юридически лица, по профилактични, епидемиологични и клинични показания.
Исканията за паразитологични изследвания се подават в приемната на отдел „Медицинска паразитология”, стая № 706, етаж 7, а манипулациите за вземане на кръв и приемане на клинични материали за микробиологични и вирусологични изследвания се извършват на 10 етаж стая 1002.
Бланки

» ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ДЕЙНОСТИ

 
03.12.2018 г. На основание Чл. 35., ал.2 т.1, буква „в“от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции (В сила от 18.01.2011 г., издаден от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г) Дирекция "Лабораторни изследвания" извършва лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица:
- Лабораторни изпитвания на храни, води, козметични продукти по химични и микробиологични показатели
- Физични измервания на фактори на жизнената среда – шум, осветление, микроклимат, нейонизиращи лъчения.
Заявките се подават в ст.№ 30, ет.1
Бланки

» СЪОБЩЕНИЕ

 
27.11.2018 г. От 30.11.2018г. с Решение на Министерски съвет 704 от Регистъра на административните услуги отпадат:
Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии
Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността
Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения
Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

» ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

 
13.11.2018 г. През 2012г. в нашата страна стартира Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка. Понастоящем такива програми има в повече от 26 европейски държави. Програмата се финансира от Министерството на здравеопазването. На безплатна ваксинация подлежат момичетата на 12- и 13-годишна възраст. Имунизацията се извършва от личните лекари и ....... Тук може да получите допълнителна информация >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
09.11.2018г. В изпълнение дейностите на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ, предстои Европейска седмица за изследване на ХИВ и хепатити в периода 23–30.11.2018г., и отбелязване Световния ден на СПИН на 1-ви Декември под мотото „Узнай своя статус”.
Във връзка с тези инициативи в РЗИ - Варна ще се проведе ”Седмица на отворените врати” за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис, в сградата на РЗИ-Варна на ет.5, стая № 501 в работното време на кабинет КАБКИС: понеделник, сряда и петък от 09:00-12:00ч. и 12:30-16:00ч.

» ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
18.10.2018г.  В изпълнение на точка ІІ от Заповед № РД – 01-216/18.07.2018 г. на министъра на здравеопазването за провеждане на профилактични прегледи/изследвания съгласно задача 1.4 „Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население“, т. 1.4.3 „Провеждане на ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания, захарен диабет“ от Националния план за действие 2015-2020 г. на лица от ромски произход в населени места от област Варна Ви информирам, че РЗИ - Варна сключи договор за провеждането на не по-малко от 500 /петстотин/ клинични изследвания (препоръчително да се изследват: кръвна картина с поне 8 показателя; глюкоза и холестерол) Изпълнител по договора е ДКЦ „Чайка“ ЕООД.
Изследванията ще се извършват с мобилна клинична лаборатория „RENAULT PREMIUM“ с рег. №СА0737.
Прилагам график по дати, часове и населени места.

» 20 ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА

 
19.10.2018г. Остеопорозата е най-разпространеното костно заболяване, което се характеризира с намалена костна плътност и нарушения в структурата на костната тъкан. Още за заболяването>>>>

» БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

 
27.09.2018г. За трети път през 2018 г. ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза в лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата във всички областни градове на страната. Кампанията „Седмица на отворените врати” стартира на 25 септември и ще продължи до 28 септември. Информация за кампанията и скрининг за област Варна>>>

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПАДНОНИЛСКАТА ТРЕСКА

 
19.09.2018г. Западнонилската хеморагична треска е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с трескаво състояние, сънливост, макуло-папулозен обрив, ставни болки, менингеален синдром и рядко развитие на енцефалит. Какво трябва да знаем за заболяването >>>>

» СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДДД ДЕЙНОСТИ

 
05.09.2018г. РЗИ-Варна и ОДБХ-Варна съвместно организират провеждане на квалификационен курс за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 19.09.2018 г. – 28.09.2018 г. Лекционният курс ще се проведе на територията на РЗИ-Варна от 9.00 до 17.00 часа. Необходими документи

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 
03.09.2018г. Във връзка с предстоящия прием на деца в детските заведения и зачестилите запитвания от родители и медицински специалисти Ви предоставяме следната информация тук: >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ и ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 
10.08.2018г. Предвид настоящия туристически сезон, засиления поток на чуждестранни туристи и сезонни работници в страната, както и посещенията на български граждани в държави с епидемично разпространение на морбили следва да се предприемат необходимите действия за подобряване на надзора на заболяването и да не се допусне възникването на епидемични взривове от морбили на територията на страната. Още информация и инструкция за диагностика на морбили >>>

» СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО, 1-7 АВГУСТ 2018 Г.

 
01.08.2018г. От 1 до 7 август за пореден път отбелязваме Световната седмица на кърменето. Тази година тя е под надслов „КЪРМЕНЕТО - ОСНОВА НА ЖИВОТА”. Инициатор на Световната седмица на кърменето е Световният алианс за кърмене (WABA) - глобална мрежа от лица и организации, занимаващи се със защитата, популяризирането и подпомагането на кърменето в световен мащаб. Повече информация можете да откриете тук »

» ВАЖНО! БЛОКИРАНЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 
09.07.2018г. Уведомявам Ви, че с писмо вх. №16091/06.07.2018 г. в РЗИ-Варна от доц. Асена Стоименова, Д.Ф. - Изпълнителен директор на ИАЛ са приложени Заповеди за блокиране и изтегляне от търговската мрежа на следните лекарствени продукти, съдържащи Валсартан. Списък на лекарствените продукти, съдържащи Валсартан »

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОПЛ - ОТНОСНО ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УХАПВАНЕ ОТ КЪРЛЕЖ

 
05.06.2018г. Във връзка с писмо на Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев, относно повишен риск от ухапване от кърлежи през епидемичния за развитието на кърлежите пролетно-летен сезон и необходимостта от предприемане на адекватни и своевременни последващи действия от НЦЗПБ са разработени препоръки за действие при ухапване от кърлеж. Препоръките са следните:

» 31 МАЙ 2018 СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН

 
29.05.2018г. По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на потребление. Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Варна организира дейности за които може да прочетете тук »

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ И ГРАЖДАНИ

 
21.05.2018 г. Според чл. 3, ал. 1 от Наредба № 15 от 27.062006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 57 от 31.10.2017 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, предварителните прегледи и заверки на новоиздадени лични здравни книжки се извършват от общопрактикуващ лекар или лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ, след което следва регистрация в Регионална Здравна Инспекция (РЗИ) по местонахождение на обекта или по посточнен адрес на лицето.

» НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

 
08.05.2018 г. Лицата, подлежащи през месец юли 2018 г. на задължително периодично медицинско наблюдение за получаване на експертно заключение за пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения, следва да представят предварително в НЦРРЗ-София документи по приложените образци.
Медицинската документация, включваща фиш за периодичен медицински преглед, клинико-лабораторни изследвания, радиационни паспорти и копие на поименния списък на подлежащите на медицинско наблюдение лица следва да се представят в РЗИ-Варна, отдел „Радиационен контрол” в срок до 18.06.2018 г. За повече информация - тук »
Заявление по образец до Директора на НЦРРЗ-София
Фиш за периодичен медицински преглед

» ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 
22.03.2018 г. РЗИ – Варна и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, обявяват търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост представляващ покривна конструкция с площ от 30 кв. м., кота +40м. на високото тяло на cграда, находяща се на адрес: гр.Варна, ул.”Брегалница” № 3, при следните условия:
1. Срок за отдаване под наем: 5 г. Срокът може да бъде удължаван, но за не повече от 5 години;
2. Начална тръжна цена: 2000 лева;
3. Предназначение: за монтиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване, необходимо за работата им за предоставяне на далекосъобщителни услуги;
4. Краен срок за приемане на заявленията за участие - до 17 часа на 03.05.2018 г. в Звено за административно обслужване на РЗИ- Варна;
5. Депозит: 200 лв., вносим по депозитната банкова сметка на РЗИ – Варна в СЖ „Експресбанк” АД – клон Варна - IBAN BG95 TTBB 9400 3327 7334 44; BIC: TTBBBG22 в лева до 03.05.2018г.;
6. Оглед: от 9.30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа за периода от публикуване на обявата за търга до 03.05.2018 г. вкл.
7. Дата, час и място на провеждане: 04.05.2018 г. от 10.00 часа, етаж 2, стая 201 в сградата на РЗИ – Варна.
8. Обезпечение : достигнатата на търга месечна наемна цена.

Документите за търга можете да изтеглите ОТ ТУК » | Заповед за прекратяване на процедурата

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ГРАЖДАНИ

 
15.03.2018 г. Предоставяме Ви списък с адреси и работно време на всички лечебни заведения в град Варна, където се провежда проба манту и БЦЖ реимунизация. КЪМ СПИСЪКА >>>

» ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
02.03.2018 г. Съгласно Постановление №24 от 19 февруари 2018 г./ДВ.брой 17 от 23.02.2018/ за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се създава нов чл. 33 съгласно който: „За заверка на лична здравна книжка и вписването и в регистър на новоиздадените лични здравни книжки, се събира такса в размер 3 лв”.

Таксата ще се събира от 06.03.2018 г.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
21.02.2018 г. На основание на писмо на Министерство на здравеопазването с вх. №000313/04.01.2018 г. за засилване на надзора на рубеолата в страната, в изпълнение на препоръките на регионалния верификационен комитет от 2017 г. Ви предоставяме информация за рубеолата. Повече за болестта - Тук >>

» ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - ГР.ВАРНА И ОБЛАСТ ВАРНА

 
09.02.2018 г. Във връзка със снижаването на заболяемостта от ОРЗ на територията на Област Варна, на проведеното на 9.02.2018 г. заседание на Областната оперативна комисия се взеха следните решения...Повече информация ТУК » | Заповед67 от 9.02.2018 г.

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 
14.11.2017 г. Считано от 15.11.2017г. работното време с граждани на приемната към отдел "Медицинска паразитология" е от 08:30ч. до 16:00ч.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА И РК НА БЛС, РК НА БЗС, РК НА БФС, РК НА БАПЗГ

 
07.11.2017 г. В РЗИ – Варна постъпи заповед от проф. д-р Николай Петров дмн - Министър на здравеопазването с вх. № 21905/25.09.2017 г., относно създадаване на организация за незабавно уведомяване на Министерството на здравеопазването и прокуратурата в случаите на извършени посегателства срещу медицински специалисти, служители на центрове за спешна медицинска помощ и на лечебни заведения на територията на област Варна, при и по повод изпъление на служебните им задължения.
В тази връзка е необходимо всички медицински специалисти, служители на центрове за спешна медицинска помощ и на лечебни заведения на територията на област Варна да се запознаят с Указания за действия в случай на посегателство срещу медицински специалисти при и по повод изпъление на служебните им задължения. >>>

» НОМИНАЦИЯ

 
19.09.2017 г. По програма „Достъп до Информация“, РЗИ - Варна е номинирана в категорията "ИНСТИТУЦИЯ, НАЙ-ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАЛА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ" като част от колективна номинация „36 институции, отговорили до 5 дни на електронните заявления в рамките на годишното проучване на ПДИ, предоставили информация, и поддържащи секция „Достъп до информация“. Обосновката към тази номинация, както и всички останали, по повод Международния ден на правото да знам може да видите на адреса на сайта на програмата >>>

» ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ - 2017

 
15.06.2017 г. Класификацията на качеството на водите за къпане в съответните зони за къпане за всяка от годините от 2007 до 2016г. - Можете да видите тук>>>
РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА РЗИ-ВАРНА НА ЗОНИТЕ ЗА КЪПАНЕ - 2017г. Можете да видите тук>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
Във връзка със засиленият мигрантски поток към Република България и страните от Европейския съюз през последните години от страни с разпространена малария е налице риск от възстановяване на местната трансмисия на заболяването... Повече информация - тук »

» ВАЖНО !!! ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ОТ АПТЕЧНАТА МРЕЖА

 
31.05.2017 г. В РЗИ-Варна е получена Заповед №А 117-0308/23.05.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д.ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки, аптечни складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии в страната количества от продукт с търговско наименование Bleomycin Medac 15 000 IU powder for solution for injection, който е за парентерално приложение и е замърсен.
От страна на РЗИ-Варна са предприети мерки за блокиране и изтегляне на лекарствения продукт Bleomycin Medac 15 000 IU powder for solution for injection от търговската мрежа.

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

 
04.05.2017 г. Предоставяме на Вашето внимание, интересни данни и практични съвети, свързани с подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето
" Хипертонията "
" Спрете цигарите и спечелете "
" Солта – ползи и вреди за здравето "
" Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 години в България "

» ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
16.02.2017 г. В РЗИ-Варна е получена Заповед №А 117-0088/14.02.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д.ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки, аптечни складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии в страната количества от продукт с търговско наименование Имунофан спрей, който представлява потенциална опасност за живота и здравето на населението.
От страна на РЗИ-Варна са предприети мерки за блокиране и изтегляне на лекарствения продукт Имунофан спрей от търговската мрежа.

» ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И НЕМЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 
06.02.2017 г. Уведомяваме Ви, че Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна обяви план-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2017 г.
С него може да се запознаете като последвате този линк

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЗАПОЧНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ

 
03.01.2017 г. На 23 декември 2016 г. Министерството на здравеопазването обяви процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”. Срокът за подаване на документи за участие в проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 2017 г. Документите се подават в Деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. За повече информация тук>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА И ЛЗБП, РЕГИСТРИРАЩИ СУИЦИДНИ ДЕЙСТВИЯ!

 
12.12.2016 г. Във връзка с писмо получено в РЗИ – Варна с Вх. №25369/05.12.2016 г. и Вх. №25656/08.12.2016 г. от Доц. д-р Христо Хинков, д.м. – Директор на НЦОЗА, Ви информирам следното:
  Във връзка с дейностите по Националната програма за превенция на самоубийствата в Република България 2013–2018 г. и Наредба №1 от 27 февруари 2016 г. за предоставяне на медико–статистическа информация и информация за медицинската дейност на лечебните заведения, Ви уведомявам, че считано от 01.01.2017 г. се въвежда нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта 3–суицидно действие”, който заменя сега съществуващите „Карта за суицидно действие” и „Съобщение за суицидно действие”.
  Картата се попълва от всички медицински лица, регистрирали суицидни действия, и се изпраща в РЗИ – Варна не по–късно от 10 дни от предходния месец.
Бланката може да се изтегли тук!

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА

 
01.11.2016 г. Предоставяме актуални указания от Министърa на здравеопазването, относно издаването на медицински бележки на ученици. Указанията вижте тук

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

 
19.04.2016 г. Министерство на здравеопазването информира лекарите и фармацевтите от област Варна, относно: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чуждестранни граждани.

» ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 
26.02.2016 г. Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Консорциум „Тренинг СМ Алайънс” организират обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е превенция на суицидността в общата популация чрез придобиване на базови знания и умения от общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранна диагностика на депресия и тревожност. Повече тук

» ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО РАЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
21.07.2015 г. В сайта на РЗИ Варна вече работи раздел „Е-услуги“. Там можете да получите информация за разултати от изследвания направени в лабораториите на РЗИ. За да се ползва услугата трябва да се отбележи в бланките, които се попълват в приемните на лабораториите – стаи 30, 710 и 901.